Productes

Banderoles d'alumini


MATERIAL: Banderoles fabricades amb planxa d’alumini de 3mm lacada amb polièster a 180 º. Subjecció als suport mitjançant grapa d’extrusió d’alumini mecanitzada i lacada amb polièster curat a 180º.

IMPRESSIÓ: 
A- Impressió digital sobre vinil de llarga durada i protecció laminada als rajos UV i antigraffit. 
B- Impressió directe a dues cares i vernís de protecció curat a 180º. C- Impressió digital sobre vinil Reflectant EG i protecció laminada als rajos UV i antigraffit.

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogrà?cs es contemplaran amb un pressupost a part).

SUPORT :(es referencia a part) Suport de fusta tractada amb autoclau 
nivell 4 amb sals hidrosolubles. Certi?cat de tala controlada FSC.

COLOR ACABAT: Banderola: segons gràfica Grapa: segons gràfica.

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica