Treballs realitzats


Parcs de la Generalitat

Espais Interés Natural

La senyalització dels espais naturals de protecció especial que depenen del Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb els objectius de:

- resoldre amb un sol sistema de disseny les necessitats de senyalització que en són comunes,

- transmetre a través de la unitat senyalètica una imatge de gestió eficient i coordinada entre els espais, que alhora reverteixi en una identificació més clara per part dels usuaris, i

- dotar cadascun dels espais naturals de protecció especial d'uns signes d'identitat visual pròpia.

A més, les directrius bàsiques poden ser d'aplicació a tots els espais naturals inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN).